Föreningens strategi

 

Föreningen har i samarbete med Vägverket och HJ Vägkonsult fastslagit en långsiktig strategi för drifts- och underhållsfrågor, följande punkter är väsentliga  för Källsbyvägens Samfällighetsförenings möjligheter att kunna hålla vägen i ett gott skick till rimlig kostnad idag och under lång tid framöver:

 

  • Föreningen ska arbeta långsiktig och ha en grov planering för åtgärdsprogram så långt in i framtiden som situationen kräver.
  • Föreningen ska kontinuerligt kommunicera dessa långsiktiga planer och strategier med medlemmar, kommun, Vägverk och andra myndigheter för att skapa förtroende.
  • Föreningen ska med all nödvändig kraft och energi undvika att hamna i situationer som vi inte direkt själva råder över (olyckor, ras, översvämningar etc).
  • Föreningen ska bli mer medveten om det ansvar som är förknippat med att vara väghållare.
  • Föreningen ska investera i vägen på ett sätt som direkt harmonierar med de långsiktiga planerna.

 

Källsbyvägens Samfällighetsförening ska verka för att Källsbyvägen uppfyller Vägverkets krav på enskilda vägar, avseende säkerhet, diken, miljö, sträckning och beläggning i enlighet med Vägverkets rekommendation ”Drift och Underhåll av Enskilda vägar Nr 1993:33”. Konkret ska föreningen uppnå detta genom att mer aktivt skapa finansiella förutsättningar för åtgärder, även om dessa kan komma att ligga långt fram i tiden.

 

Källsbyvägen fick sig ett rejält lyft 2006, ett byggprojekt på 3 miljoner genomfördes, en ny väg har byggts med förändrad sträckning, väl tilltagna diken och mycket hållbar beläggning.

 

Med vänliga hälsningar


Styrelsen för Källsbyvägens Samfällighetsförening


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Källbyvägens Samfällighetsförening • styrelsen@kallsbyvagen.se •